Стратегически документи

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Равнопоставеност на жените и мъжете означава равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на обществения живот. Жените и мъжете следва да са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на определени от пола стереотипи и дискриминация. Осигуряването на равнопоставеност на жените и мъжете е основен фактор за реализиране на правата на всички граждани.

 

Националеният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021 - 2022 г. е приет с Решение № 454 на Министерския съвет от 17 юни 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 969 на Министерския съвет от 30.12.2020 г.