Стратегически документи

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. е изготвена на основание чл. 79 от Закона за публичните финанси. Тя представлява мотиви към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, фискалните цели и приоритети на правителството. С Решение № 778 на Министерския съвет от  2020 г. са одобрени проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Законът за държавния бюджет на Република България за 2021 г. е приет от Народното събрание на 26 ноември 2020 г. и е обнародван в „Държавен вестник“,  бр. 104  от 8 декември 2020 г. Приети са също Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. и промени в данъчните закони.

Архив:

 
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
 
 
 


Документът е валиден до края на : 2021 г.
Документът е приет с Решение № 963 на Министерския съвет от 23.12.2020 г.