Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Болярово 2021-2027

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Болярово за периода 2021-2027 г. е основен документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. 
 
ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
 
ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 
 
Документът интегрира регионалното и пространственото развитие, служейки за определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали за развитие на районите, общините и населените места, които от своя страна се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, вкл. съфинансирани от фондовете на ЕС.
 
Планът за интегрирано развитие на община Болярово за периода 2021-2027 г  е приет от Общинският съвет на Болярово с Решение № 172  от 22.12.2020г.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 172 на Общинския съвет от 22.12.2020 г.