Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Павликени 2021-2027г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Павликени (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на град Павликени и всички населени места в общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 
 
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Павликени е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 301 на Общинския съвет от 25.02.2021 г.