Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Тутракан 2021-2027 г.

ПИРО е стратегически документ, в който са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Тутракан и връзките и с другите общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие.
ПИРО 2021-2027 г. осигурява пространствена , времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за подобряване на икономическото, социално и екологично състояние на общинска територия.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 251 на Общинския съвет от 24.02.2021 г.