Стратегически документи

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.)

Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.)  се явява продължение на усилията при формулиране и изпълнение на  държавната политика в областта на превенцията и противодействието на  корупцията. 
 
Стратегията  препотвърждава залегналите в Националната стратегия за превенция и  противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020 г.)  принципи на антикорупционната политика – върховенство на закона;  утвърждаване на принципите на доброто управление, прозрачност и  отчетност в работата на органите и администрацията; гарантиране на  правата и законните интереси на гражданите; последователност,  систематичност и приемственост при провеждане на държавната политика в  областта на превенцията и противодействието на корупцията; участие на  заинтересованите страни в процеса на вземане на решения. 
 
Стратегията  предвижда както задълбочаване и надграждане на работата по някои от  предходните приоритети, така и нови приоритети и мерки, обусловени от  необходимостта от постигане на конкретни резултати. Мерките за изпълнението на Стратегията са  както от административен и институционален, така и от законодателен  характер. 
 
Стратегията включва седем приоритета и мерки към тях - Укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата на антикорупционните органи и звена; Противодействие на корупционните престъпления; Укрепване на капацитета и подобряване на работата на органите,  натоварени с контролни и санкционни правомощия в администрацията; Повишаване прозрачността и отчетността на местната власт; Освобождаване на гражданите от „дребната“ корупция; Създаване на среда за обществена нетърпимост към корупцията;  Своевременен отговор на необходимостта от актуализация на  антикорупционните мерки, заложени в националната стратегия за превенция и  противодействие на корупцията, включително в отговор на препоръки,  отправени от международните институции.
 
Към Стратегията е одобрена Пътна карта, която предвижда мерките към всеки един приоритет, действия по изпълнение, индикатори и срок за изпълнение, очаквани резултати, финансиране и отговорни институции.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 235 на Министерския съвет от 19.03.2021 г.