Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община ДРЯНОВО 2021-2027 г. (ПИРО) е стратегически документ, в който са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Дряново и връзките и с другите общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие. Планът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за подобряване на икономическото, социалното и екологично състояние на общинската територия.
 
Документът съдържа осем раздела : Част първа „Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Дряново“, Част втора: „Цели и приоритети за развитие на община Дряново за периода 2021-2027“, Част трета: „Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност“, част четвърта: „ Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие“, част пета: „Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие“, част шеста: „Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия“, част седма: „Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО“ , част осма: „предварителна оценка, съгласно условията на чл.32 от ЗРР“.
 
В процеса на разработването на плана е извършена преценка относно необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. С писмо изх.№ 887(1)/25.03.2021 г. на директора на РИОСВ-В. Търново е указано, че Планът за интегрирано развитие на Община ДРЯНОВО 2021-2027 г., подлежи на процедура по преценяване необходимостта от екологична оценка.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 297 на Общинския съвет от 29.03.2021 г.