Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Баните 2021-2027 г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Баните (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на село Баните и всички населени места в общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Баните е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Баните е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район от ниво 2 и действащите устройствени планове.  В Плана са обособени пет основни приоритета, в изпълнение на всеки от които са формулирани специфични цели, мерки и дейности. Приоритетите са насочени към постигане на три стратегически цели – икономически подем посредством развитие на традиционните отрасли и туризма в условия на съхранена околна среда; качествена и модерна инфраструктура, отговаряща на потребностите на населението; осигурени възможности за развитие на човешкия потенциал и повишен административен капацитет. 
 
Към ПИРО на Община Баните за периода 2021-2027 г. е включена програма за реализация, разработена на база прилагането на интегриран подход, в която е представен пакет от мерки и проектни идеи, насочени към постигане на целите и приоритетите за развитие на общината.  
 
Едновременно с разработването на ПИРО на Община Баните е извършена преценка относно необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда, която е обективирана в Решение №СМ-02-ЕО/2021г. на РИОСВ град Смолян.  


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 133 на Общинския съвет от 26.03.2021 г.