Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021 – 2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021 г. - 2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Чавдар 2021 - 2027 г. е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. 
 
 
При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021-2027 г. са използвани методи и подходи, които се основават на опита от предходните години, съчетани с идентифицирането на ключовите предизвикателства пред общината. В процеса на разработване на ПИРО са взети предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и определените национални и регионални цели и приоритети за развитието на България и специфичните условия, ред и изисквания за прилагането на нормативните документи, свързани с управлението на община Чавдар, нейното териториално устройство, опазването на околната среда, кадастърът, имотният регистър за територията на общината, всички планове, стратегии, програми и наредби за изпълнение на местната политика за развитие. В допълнение, ПИРО на община Чавдар е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и допринася максимално към политика 5 - „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“, и с целите на всички действащи европейски директиви.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 168 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.