Стратегически документи

Областната Програма за енергийна ефективност в област Ловеч за периода 2021-2030 г.

Областната Програма за енергийна ефективност е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност и е насочена към подобряване на енергийната ефективност при потреблението на енергия в обекти държавна собственост, предоставени за управление на Областен управител на област Ловеч, както и координиране и подпомагане дейността на органите на местно самоуправление в областта при изпълнение на задълженията им за подобряване на енергийната ефективност при потреблението на енергия.
Програмата е в съответствие с целите, заложени в Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., Интегрирана програма за енергийна ефективност в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и другите национални планове за действие по енергийна ефективност.
Изпълнението на настоящата програма има за цел да допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата чрез намаляване емисиите на парникови газове, генерирани на територията на областта, за подобряване конкурентоспособността на регионалната икономика и стимулиране на икономическия растеж, за трайно и значимо намаляване зависимостта от вноса на енергийни ресурси и повишаване сигурността на енергийните доставки на областно ниво, за значително подобряване на социално-икономическите и битовите условия за живот в полза за здравето, подобряването на комфорта и намаляването на енергийната бедност. 
След направен обзор на състоянието на енергийното потребление по сектори, анализ на изпълнението на общинските програми и областната програма по енергийна ефективност в област Ловеч и отчет на реализираните договори с национално и с европейско съфинансиране, в новата областна програма са заложени регионални и стратегически цели и са определени дейности и мерки за предстоящия период 2021-2030 г. Описани са очакваните ефекти и етапите на изпълнение, както и възможните източници на финансиране.
Реализирането на енергийната ефективност като част от политиката за устойчиво развитие на страната и в частност в област Ловеч е приоритет, който ще окаже значително въздействие върху конкурентоспособността на икономиката и опазването на околната среда. С въвеждане на енергийно ефективни технологии за производство се цели занижаване на енергийните разходи и осигуряване на по-голяма независимост от външни енергийни доставки. Важен резултат ще бъде и количеството спестени емисии на парникови газове, което ще се отрази положително върху опазването на въздуха, почвите и водите. 
Последователното прилагане на заложените принципи в подкрепа на сградното обновяване и изпълнението на целите на програмата ще осигури по-добър комфорт на обитаване, естетична и достъпна околна среда и устойчива система за управление, поддръжка и развитие на сградния фонд и градските пространства, което е в пряко отношение към изпълнението на визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и Глобалните цели за устойчиво развитие.
Програмата за енергийна ефективност в област Ловеч за периода 2021-2030 г. е съгласувана от Областната комисия по енергийна ефективност на заседание, проведено на 26.02.2021 г.
 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение на Областния съвет за развитие от 28.04.2021 г.