Стратегически документи

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители”

Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на високо качество на образованието с акцент върху квалификацията на преподавателите във висшите училища, подготвящи учители с цел прилагане на компетентностния подход в обучението на студентите. Програмата е насочена към социални предизвикателства, изискващи ангажираност от страна на висшите училища, които, чрез повишаване на качеството на подготовката на бъдещите учители, да допринесат за разрешаването им.

Програмата е актуализирана с Решение № 30 на Министерския съвет от 12.01.2023 г.

Срокът за изпълнение на програмата е 36 месеца.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 47 на Министерския съвет от 19.01.2021 г.