Стратегически документи

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) (Стратегическа рамка) е изготвена от Министерството на образованието и науката в сътрудничество със заинтересовани страни. Настоящият стратегически документ и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България в периода от 2020 година до 2030 година очертават общата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България до 2030 година. 

 

С Протоколно решение № 13.1 на Министерския съвет от 22.03.2023 г. е приет План за действие до 2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). С приемането на този документ се изпълнява и ангажиментът на страната по Компонент 1. „Образование и умения“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Планът за действие трябва да доведе до подобряване на качеството и приложимостта на образованието, на комплексната образователна реформа, до засилване и изграждането на уменията и ключовите компетентности сред децата и учениците. Освен това се предвижда да се повишат интересът и мотивацията за учене, ангажираността на всички в образователния процес, нивото на придобитите умения, адаптивността към околната среда и пазара на труда, както и да се ускори приобщаване на всяко дете и ученик в образователния процес.

В плана са заложени дейности по различните приоритетни области на Стратегическата рамка, срокове за изпълнението им, предвидени са източници на финансиране, както и индикатори за проследяване и анализ на изпълнението. Тези дейности ще реализират заложените в Стратегическата рамка цели и мерки, които обхващат всички значими предизвикателства в системата на образованието и обучението като: ранното детско развитие, насърчаването на компетентности и таланти, квалификацията на мотивирани и креативни учители, израждането на сплотени училищни общности и системната работа с родителите, ефективното включване, трайното приобщаване и образователната интеграция, въвеждането на образователни иновации, дигиталната трансформация и устойчивото развитие, реализацията в професиите на настоящето и бъдещето, ученето през целия живот, ефикасното управление.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 13 на Министерския съвет от 24.02.2021 г.