Стратегически документи

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 - 2024 г.

Политиката на сътрудничество за развитие е неразделна част от външната политика на Република България и, съгласно чл. 1 ал. 2 на Постановление № 234 на Министерски съвет от 1 август 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие , се осъществява в синергия с политиката на Европейския съюз (формулирана в Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз).

В общ план българското сътрудничество за развитие съдейства на страните партньори да постигнат Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. (Дневен ред 2030), приет от Организацията на обединените нации през септември 2015 г. Поставяйки Целите на устойчивото развитие (ЦУР) в своя основен фокус, Дневен ред 2030 е една трансформативна политическа рамка за премахване на неравенствата и постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Той балансира икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие, в т.ч. ключови въпроси на управлението и мирните и приобщаващи общества.

 

Архив:

 


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 3 на Министерския съвет от 07.01.2021 г.