Стратегически документи

Национална стратегия за финансова грамотност на Република България (2021-2025 г.)

Основните приоритети на Националната стратегия за финансова грамотност са насочени към изграждане на:
знания и умения за краткосрочно управление на личните финанси и финансов контрол: бюджетиране и контрол върху домакинските разходи, навременно обслужване на задълженията, разумна преценка при поемане на задължения и покупки. 
знания и умения за управление на риска и изграждане на финансова устойчивост.  
знания и умения за финансово планиране в средносрочен и дългосрочен период: определяне на цели, спестяване и инвестиране, включително и с цел подсигуряване за пенсионния период. 
знания и умения за разумно използване на финансовите продукти и услуги. 
информираност относно финансовите продукти и услуги: познаване същността, възможностите и рисковете, характерни за съответните продукти и услуги, способност за информиран избор на адекватни на нуждите продукти и услуги. 
информираност относно правата и задълженията на потребителите на финансови услуги и механизмите за защита правата на потребителите. 
знания и умения за използването на цифровите технологии за повишаването на финансовата грамотност. 
 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 109 на Министерския съвет от 12.02.2021 г.