Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Айтос 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Айтос 2021 – 2027 г. (ПИРО) е  стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Съгласно Закона за регионално развитие, планът е разработен за 7 (седем)-годишен период и осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

 

Визията за развитие на Община Айтос през следващите седем години е „ОБЩИНА АЙТОС - ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, РАБОТА И ИНВЕСТИЦИИ“.

Стратегическите цели на Плана са две:

Стратегическа цел 1: „Утвърждаване на Община Айтос като съществен елемент от развитието на Бургаски агломерационен ареал“.

Стратегическа цел 2: „Преодоляване на негативните демографски процеси чрез продължаващо подобряване на условията на живот в общината“.

От тях произтичат и трите приоритета за развитие: 1. За хората /качество на живот/ 2.За просперитет /икономическо развитие/ 3. За природата /екология и климатични промени/. По трите приоритета са посочени конкретни мерки и четири Зони за въздействие.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 262 на Общинския съвет от 27.05.2021 г.