Стратегически документи

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Настоящата Стратегия по заетостта 2021 – 2030 г. е четвърта поред и обхваща най-дълъг период (10 години) и най-много поставени приоритети и задачи. Отчита постигнатото в изпълнението на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020 г., както и  макроикономическото и демографското развитие на страната в последните осем години. Действията и приоритетите са съобразени и с прогнозите за развитието на пазара на труда за периода 2021 – 2030 г.

Стратегията набелязва дългосрочни действия (до 2030 г.), с които да се отговори на ангажиментите на страната в областта на заетостта, произтичащи от необходимостта от изпълнение на Плана за действие на Европейския стълб за социалните права, за насочване на усилията на всички заинтересовани страни на пазара на труда към намаляване на равнището на безработица, повишаване на икономическата активност на населението и нарастване на трудовия потенциал на работната сила в страната. Действията и задачите са планирани с оглед процесите на глобализация и застаряване на населението.

Изпълнението на целите е обвързано и ще бъде подкрепено от Националната програма за реформи и оперативните програми по Националната стратегическа референтна рамка, Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата стратегия по заетостта е в съответствие и с Националната програма за развитие – България 2030.

Дейностите за постигане целите на Стратегията са разделени в единадесет групи и посредством изпълнението им се очаква постигане на заложените цели, включително коефициентът за заетост (20 – 64 г.) да нарасне с 3 п. п. спрямо 2019 г. и да достигне 78% през 2030 г., а коефициентът на безработица (15 – 74 г.) да намалее с 0.4 п. п. спрямо 2019 г. и през 2030 г. да бъде 4%. Процесът на изпълнение ще се проследява чрез система от индикатори за мониторинг, по списък с показатели, приложен към Стратегията.

Стратегията ще се изпълнява до 2030 г. чрез ежегодните национални планове за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиките.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 515 на Министерския съвет от 15.07.2021 г.