Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Долни Дъбник 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Долни Дъбник е основен документ за стратегическо планиране, който обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.
 
Планът за интегрирано развитие е основният стратегически документ за управление на община Долни Дъбник през следващите 7 години. Той е и основен документ от системата за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 246 на Общинския съвет от 22.07.2021 г.