Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Несебър 2021 – 2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Несебър (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. е изготвен в съответствие със Закона за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от МРРБ.

      На основание чл. 21, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие, Планът за интегрирано развитие на община Несебър (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е одобрен от Общински съвет – Несебър с Решение №464 от Протокол №19/ 05.08.2021 г.

      В своята същност ПИРО 2021-2027 г. на Община Несебър е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Документът е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 г. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди за подкрепа на потенциалите за развитие.

     Основната цел на Плана за интегрирано развитие на Община Несебър е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане при задължително съответствие с основните стратегически документи на национално и европейско ниво.

     Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община Несебър към 2027 г. и определя насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за неговото изпълнение: Община Несебър – пример за устойчив туризъм в съхранена природна среда с развита икономика, осигуряваща професионална реализация и висок жизнен стандарт на населението.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 464 на Общинския съвет от 05.08.2021 г.