Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Велики Преслав 2021-2027 г.

Разработването на План за интегрирано  развитие на община Велики Преслав 2021-2027 г. /ПИРО/ се извършва в изпълнение на  нормативните изисквания на чл.8, чл.13, чл.23 и чл.32 от Закона за регионалното развитие (ЗРР); чл.19 от Правилника за прилагане на ЗРР /ППЗРР/; чл.11 от Закона за туризма; чл.11, ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите и „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 25.03.2020 г.

 

Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане и на други нормативни документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, кадастъра, опазването на околната среда, управлението на отпадъците и др.

 

ПИРО се разработва съгласувано с трите стратегически цели на Националната програма за развитие България 2030, приети от МС на 16 януари 2020 г. -  ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата. За реализирането на тези цели са предвидени целенасочени национални политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие - Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България.

 

Планът за интегрирано развитие на община Велики Преслав за периода 2021-2027 г. е част от системата на документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР - ДВ, бр.21/13.03.2020 г.). Той е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община Велики Преслав и връзките и с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен район от ниво 2. Съгласно нормативните изисквания Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) се разработва за срок от 7 години. Като стратегически документ той обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, по-добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за хората.

 

В изпълнение на чл. 20 от ППЗРР Планът за интегрирано развитие на Община Велики Преслав 2021 - 2027 е обсъден и съгласуван със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Поканата за периода на неговото публично обсъждане с всички заинтересовани страни, в едно с проекта на ПИРО 2021-2027 г., бе поместена в интернет на страницата на Община Велики Преслав, на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 318 на Общинския съвет от 21.09.2021 г.