Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Девин 2021-2027 г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Девин (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на град Девин и петнадесет села – Беден, Брезе, Водни пад, Грохотно, Гьоврен, Жребево, Кестен, Лясково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманево, Тешел, Триград и Чуруково. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Девин е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО Девин е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, изготвен в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

 

В Плана са обособени пет основни приоритета, в изпълнение на всеки от които са формулирани специфични цели, мерки и дейности. Приоритетите са насочени към постигане на три стратегически цели:

·          Модерна икономика, основаваща се на местните потенциал и традиции.

·          Модерна и екологосъобразна инфраструктура.

·          Равни възможности и балансирано развитие.

Към Плана за интегрирано развитие на община Девин за периода 2021-2027 г. е приложена Програма за реализация, разработена на база прилагането на интегриран подход, в която е представен пакет от мерки и проектни идеи, насочени към постигане на целите и приоритетите за развитие на общината.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 132 на Общинския съвет от 26.08.2021 г.