Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Свищов е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика на общината.
ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината, вкл. на приоритетни територии – зони на въздействие. 
ПИРО на община Свищов е съобразен с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с релевантни цели и приоритети на развитието на България като Стратегия 2030, секторни стратегии, Споразумение за партньорство 2021-2027, Оперативните програми за програмен период 2021-2027, Национален план за възстановяване и устойчивост, както и с други специфични нормативните документи. 
Планът за интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021–2027 г. включва:
• Анализ на икономическото и социалното развитие на община Свищов;
•  Цели и приоритети за развитие на община Свищов за периода 2021–2027 г.;
•  Описание на комуникационната стратегия и определяне на зони за прилагане на интегриран подход;
•  Програма за реализация на плана, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;
•  Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
• Матрица на индикаторите.
Съгласно параграф 12 от ППЗРР Планът за интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021 - 2027 г. се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца от началото на периода на неговото действие.
Одобреният План за интегрирано развитие на община Свищов се представя за информация пред съответния Регионален съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински съвет.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 611 на Общинския съвет от 20.10.2021 г.