Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Казанлък 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Казанлък (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югоизточен регион за планиране от ниво 2 и с предвижданията на Общия устройствен план на общината, приет през 2017 г. с решение на Общински съвет Казанлък.

При определянето на целите и приоритетите за развитие на община Казанлък в периода до 2027 г., са взети предвид резултатите от направения социално-икономически анализ и от изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) 2014-2020 г., отчетено в Годишните доклади за изпълнението на ОПР и в извършената Междинна оценка за изпълнение през 2017 г., както и в Отчета за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014-2021 г.

В процеса на разработване на ПИРО Казанлък са приложени интегрираният подход (задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и пространствено планиране), подходът, основан на местните характеристики и потенциал (при изготвянето на анализа на територията) и подходът „отдолу – нагоре“ (целящ постигане на консенсус с всички заинтересовани страни и активно участие от тяхна страна в подготовката и прилагането на плана). Цялостният процес е базиран на принципа на партньорството и на ефективни механизми за широко участие на заинтересованите страни - бизнес, социални и икономически партньори, граждани и неправителствени организации. Разработена е Комуникационна стратегия за осигуряване на информация и публичност.

Очакваният резултат от изпълнението на ПИРО е постигане на дефинираните цели и приоритети за развитие на община Казанлък до 2027 г. Като най-важният стратегически документ на местно ниво, планът е един от инструментите за управление на общинските политики чрез постоянен обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни, както по време на разработването, така и при реализацията.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 577 на Общинския съвет от 20.12.2021 г.