Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Бобов Дол 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Бобов дол за периода 2021–2027 г. е основен документ за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на местно ниво и е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Включените необходими елементи разкриват състоянието и актуалната ситуация в социално–икономическото развитие на територията, предвидената визия и стратегия за развитие в периода до 2027 г. и начините за нейното реализиране, включително конкретни проекти.

По предложение на кмета на общината същия е приет с Решение №158/17.12.2021 г. от извънредно заседание на Общински съвет – Бобов дол (препис-извлечение от Протокол №12/17.12.2021 г.).


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 158 на Общинския съвет от 17.12.2021 г.