Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Благоевград 2021-2027г.

В изпълнение на чл. 13, ал. 1 от Закона за регионалното развитие Община Благоевград разработи План за интегрирано развитие, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и съдържа конкретни параметри за развитието на територията за периода 2021-2027 г.
Планът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, като отчита сравнителните предимства и потенциали за развитие на местно ниво. В тази връзка е формулирана ясна и конкретна визия, която обхваща желаното състояние във всички социално-икономически сфери за постигане на устойчив и приобщаващ растеж  и по-добро качество на живот, а именно:
„ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД – МОДЕРНА, ИНОВАТИВНА, СВЪРЗАНА И ЗЕЛЕНА ОБЩИНА, ОСИГУРЯВАЩА ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ И УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“
Главната цел на ПИРО, която отразява вижданията за посоката на развитие на Община Благоевград в средносрочен план, е „Да се постигне интегрирано устойчиво развитие, привличане на инвестиции, насърчаване на икономическата активност, повишаване стандарта и качеството  на живот и преодоляване на демографската криза чрез насърчаване и подкрепа на икономически растеж на основата на собствени и привлечени ресурси и местния потенциал на територията“.
За постигането на тази цел са дефинирани три стратегически цели с ясно формулирани приоритети и мерки, които в по-краткосрочен план и на базата на добре планирани интегрирани инвестиции ще доведат до постигането на главната цел по максимално ефективен начин.
Стратегическа цел 1: „Създаване на условия за развитие на конкурентноспособни неутрални по отношение на климата производства и устойчив икономически растеж“ 
Стратегическа цел 2: „Повишаване на качеството на живот, жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги, чрез инвестиции в човешките ресурси, насърчаване на заетостта и социалното включване, разработване и прилагане на интегрирани политики“ 
Стратегическа цел 3: „Изграждане на съвременна инфраструктура, транспортна и дигитална свързаност, мерки за опазване на околната среда и адаптация към климатичните промени“ 
Планираните инвестиции ще бъдат осъществявани в рамките на идентифицирани зони със сериозен потенциал за въздействие върху развитието на цялата територия на Община Благоевград, както и на връзките й с други общини. В рамките на ПИРО са определени четири такива зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие), като тяхното дефиниране и пространствено структуриране се базира в голяма степен на направения анализ на силните страни и потенциалите за развитие на Община Благоевград:
Приоритетна зона за въздействие 1. „Зона с преобладаващ социален характер“
Приоритетна зона за въздействие 2. „Зона за развитие на индустриалните паркове и бизнес проекти“
Приоритетна зона за въздействие 3. „Зона за публични функции с висока обществена значимост“
Приоритетна зона за въздействие 4. „Зона за туризъм и отдих“
Планът за интегрирано развитие 2021-2027 г. интегрира основните тенденции в регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали като отчита местните специфики и ресурсната обезпеченост на общинската територия. Той е разработен в съответствие с Националната програма за развитие: България 2030, Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) и нейната актуализация от 2019 г. (АНКПР), Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион, Социално-икономически анализ на районите на национално ниво, изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, проект ЕВРОПА 2030 „Предизвикателства и възможности“ и проекти на програмите за периода 2021-2027 г., съфинансирани от фондове на ЕС.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 7 на Общинския съвет от 28.01.2022 г.