Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Долна баня 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Долна баня е важен стратегически документ, който интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя  актуалните проблеми, нуждите, средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината за периода 2021-2027 г.

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 97 на Общинския съвет от 29.12.2021 г.