Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Пловдив 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021 – 2027 г. определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. Цели се осигуряването на пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
 
Документът е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие и във връзка с чл. 19, ал. 1, от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие. Съобразен е с Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021 - 2027 г., утвърдени от МРРБ.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 208 на Общинския съвет от 26.05.2022 г.