Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г

Планът за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. е средносрочен документ и включва цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на територията на общината и връзките ѝ с други общини, който е разработен в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

При разработването на ПИРО на Община Русе е приложен подходът „отдолу-нагоре“, като документът е изготвен съвместно с участието на идентифицираните заинтересовани страни на територията на община Русе.

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна, и ясно показва избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите.

Очакваният резултат от изпълнението на ПИРО е постигане на дефинираните цели и приоритети за развитие на Община Русе за периода до 2027 г. Като най-важният стратегически документ на местно ниво, планът е един от инструментите за управление на общинските политики чрез постоянен обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни, както по време на разработването, така и при неговата реализация.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 973 на Общинския съвет от 14.07.2022 г.