Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Симитли 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Симитли (ПИРО) за периода 2021-2027 години е средносрочен стратегически документ и основен инструмент за управлението на общината.  Той интегрира регионалното и пространственото развитие на общината. Вследствие направен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, регионалното и национално пространство са дефинирани „визията“, „стратегическите цели“ и „приоритетите“ за нейното развитие и планираните мерки за постигането им. Планирането и изпълнението включват интегрирани подходи за териториално и градско развитие, както и на местни инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 616 на Общинския съвет от 01.07.2022 г.