Стратегически документи

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г.

Средносрочната бюджетна прогноза се разработва на основание на Закона за публичните финанси и включва описание на приоритетите на политиките на правителството, допусканията за развитието на националната и световната икономика, основните цели на фискалната политика, обвързани с фискалните правила и ограничения, както и таваните на разходите по първостепенни разпоредители с бюджет и/или на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

При внасянето в Народното събрание на законопроекта за държавния бюджет, същият се придружава с одобрена от правителството актуализирана средносрочна бюджетна прогноза като мотиви към него. След обнародването на основните бюджетни закони и данъчните закони, при необходимост с цел осигуряване на съответствие, Министерският съвет одобрява промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
 

 


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 348 на Министерския съвет от 05.05.2023 г.