Стратегически документи

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030).

Националният план за действие за периода 2022 – 2023 г. е приет с РМС № 278 от 05.05.2022 г.

Националният план за действие за периода 2024-2027 г. е приет с РМС №151 от 07.03.2024 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 278 на Министерския съвет от 05.05.2022 г.