Стратегически документи

Национални програми за развитие на образованието - 2022 г.

С Решението са приети следните програми:

а) Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;

б) Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;

в) Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ съгласно приложение № 3;

г) Национална програма „Хубаво е в детската градина“ съгласно приложение № 4;

д) Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 5;

е) Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ съгласно приложение № 6;

ж) Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 7;

з) Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 8;

и) Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 9;

й) Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 10;

к) Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ съгласно приложение № 11;

л) Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ съгласно приложение № 12;

м) Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13;

н) Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 14;

о) Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно приложение № 15;

п) Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ съгласно приложение № 16;

р) Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 17;

с) Национална програма „Отново заедно“ съгласно приложение № 18;

т) Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ съгласно приложение № 19;

у) Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ съгласно приложение № 20;

ф) Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ съгласно приложение № 21.

С Решение № 1050 на Министерския съвет от 21.12.2022 г. е одобрена актуализирана Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ 


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 302 на Министерския съвет от 13.05.2022 г.