Стратегически документи

План за развитие на ВС на РБ до 2026 г.

Планът е основен средносрочен стратегически документ на въоръжените сили, който отразява приетата от Народното събрание на Република България Програма 2032, като организира и осигурява нейното изпълнение и регламентира изграждането и развитието на отбранителни способности в първия етап от реализирането ѝ.

В Плана са определени практическите стъпки във времето до 2026 г., с които ще се реализира Програма 2032 така, че да се изградят и поддържат способностите на въоръжените сили, адекватни на средата на сигурност.


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Постановление № 183 на Министерския съвет от 11.05.2021 г.