Стратегически документи

Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025 г.

Членството на Република България в Европейския съюз предопределя в значителна степен параметрите, в чиито рамки се поставя миграционната ни политика. Правната регламентация и насоките на развитие в областта на миграцията на общностно ниво се основават на принципа на споделена отговорност между Съюза и държавите членки и това позволява отстояване на националните ни приоритети. Настоящата стратегия е насочена към правилното идентифициране на приоритетите на Република България в областта на миграцията и към набелязване на целите, които, веднъж поставени, могат да допринесат за отстояване на приоритетите. От перспектива на българския интерес и в унисон с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на миграцията, с неговите принципи и начини на функциониране, Република България ще се стреми:

 да осигурява условия за прием на мигранти, които пристигат легално в страната за целите на работа, обучение или по други причини и имат основание да останат в нея

- като се отчитат нуждите на пазара на труда и по-специално от висококвалифицирани работници и 

- като се установи облекчен режим за влизане и пребиваване при условията на мобилност като способ за привличане на висококвалифицирани работници - граждани на трети страни;

 да засили процесите на връщане на чужденци, пребиваващи в страната без правно основание, в съответствие с установените стандарти за защита на правата на човека, както и - да засили мерките за предотвратяване на незаконната миграция и за установяване на незаконно пребиваващи на територията на страната;

 да допринесе за приемането на Обща европейска система за убежище в съответствие с принципите на солидарност и отговорност, която осигурява адекватен прием на лица, които в действителност са нуждаят от закрила като, същевременно, не допуска неравномерно разпределение на тежестта от бежанските потоци и злоупотреби със системата за убежище и предотвратява вторични движения, и;

 да участва в процесите на развиване и задълбочаване на партньорството с трети страни и да допринася активно в партньорствата с ключови трети страни на произход и на транзит – източник на незаконни потоци към Република България.

Следването на очертаните приоритети и постигането на целите ще се осъществява в съответствие с ангажиментите на страната ни, произтичащи от членството в ЕС, и с действащото национално законодателство и международните договори, по които Република България е страна. Изпълнението на настоящата Стратегия се осъществява посредством установените процедури за координация между държавните институции, местните органи на власт, както и неправителствените и други организации, които могат да бъдат привличани при необходимост от допълнителна експертиза и по-задълбочени познания в дадена област.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 256 на Министерския съвет от 25.03.2021 г.