Стратегически документи

Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021–2030 г.

Приоритетна задача на Националната стратегия е смяната на парадигмата в посока на комплексно биопсихосоциално и основано на човешките права вземане на решения и ефективно водене на случай в общността, насочено към т.нар. „терапевтичен алианс“, или равнопоставен съюз на пациентите и техните семейства с професионалистите, в който определящо значение имат емпатирането, идентифициране на персоналните ценности, разбирането и управлението на конфликтите между тях.

Водещи принципи на модерното психиатрично обслужване:

 Фиксирана отговорност. Принципът на фиксираната отговорност предполага поемане на отговорност и събиране на информация от страна на конкретен професионалист за цялостното движение на пациента в хода на неговото боледуване и възстановяване през различните етапи на ползване на психично-здравни услуги.

 Личност-центриран подход към психичното здраве и болест. Това означава отчитане на спецификите на личността преди и по време на болестта и адаптиране на лечебната стратегия към тези специфики.

 Социално участие. Ключов елемент в този процес е образованието на гражданското общество, неговата информираност за възможните ограничения на лечебната система и негативните последици от дадено професионално поведение. Процесът на обучение именно затова трябва да включва и самите професионалисти – психиатри, психолози, социални работници, сестрински персонал и др.

 Интегриране на службите. Осъществяването и спазването на този принцип гарантира ангажираността на различните специализирани служби и професионалисти в системен и координиран порядък.

 Оценка на потребностите. Решенията за пребазиране на лечебни заведения за психиатрична помощ ще се вземат след внимателно изследване на нуждите на пациентите и обслужващите екипи с оглед оптимизиране на лечебния процес.

 Приемственост на грижите и водене на случай. В лечението и рехабилитацията да има осигурена връзка между специалистите, ангажирани в този процес. Воденето на случай изисква нов клас от изпълнители на психично зравни услуги, които да следват пациента в неговото движение в лечебно-рехабилитационния процес.

 Информационно осигуряване. След изписването информацията за даден пациент трябва да постъпва автоматично в следващото звено от грижи в общността – социалната служба, защитения дом и пр.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 388 на Министерския съвет от 10.06.2022 г.