Стратегически документи

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район

Приетата визия, която определя рамката за реализация на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северозападен регион, поради своя дългосрочен характер остава непроменена от заложената визия в Регионалния план за развитие 2014–2020 г. и е следната: Северозападен регион преодолява същественото социално-икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи инвестиции в свързваща инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб.


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 16.11.2022 г.