Стратегически документи

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен район

Съобразявайки се с разкритите основни дефицити и нужди за развитието на Северен централен регион като хармонична териториална общност с конкурентоспособна икономика и ускорен растеж, приобщаващо социално развитие и устойчив демографски потенциал, както и с целите на Националната програма „България 2030“, АНКПР и тематичните цели на кохезионната политика за периода 2021–2027 г., се определят следните стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за развитие на региона:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 1: Постигане на икономически подем и трансформация СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност

Определените приоритети и основните дейности и мерки за реализирането им са насочени към подобряване на специфичните регионални потенциали и решаване на най-важните предизвикателства пред регионалното развитие. ИТСР на СЦР ще се изпълнява чрез интегрирания териториален подход с ефективно използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия. Това ще подобри инвестиционния фокус, ефективността и ефикасността на интервенциите и синергията на въздействието.


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 897 на Министерския съвет от 16.11.2022 г.