Стратегически документи

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен район

ПРИОРИТЕТ 1: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВА И ИНТЕЛИГЕНТНА ИКОНОМИКА НА ЮИР

ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ЮИР

ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИТЕ, СЕЛСКИТЕ И КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ

ИТСР на ЮИР 2021–2027 г. се разработва за период, в който се очакват сериозни промени в световен и общоевропейски мащаб, включително климатични промени, преход към нисковъглеродна икономика, индустриална трансформация и демографски предизвикателства. По-зелен и нисковъглероден ЮИР ще изисква намеси и политики чрез инвестиране в енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска. Тези инвестиции са особено актуални в Югоизточен регион, който ще бъде силно засегнат от преструктурирането на енергетиката като резултат от изпълнението на Зелената сделка на ЕС. Укрепването на мрежата от градове – центрове, подобряването свързаността в региона и качеството на средата в населените места за постигане на балансирано териториално развитие ще формират приоритетни публични намеси в региона. Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮИР ще бъде част от координиращия елемент на предвидените секторни политики. В същото време мерките за развитие следва да бъдат интегрирани с цел рационалното и устойчиво пространствено развитие и управление на региона и постигането на синергия.


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 899 на Министерския съвет от 16.11.2022 г.