Стратегически документи

Актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”

Политиката за киберсигурност включва различни инструменти на политиките на ЕС и НАТО, следвани от Република България. Справянето с предизвикателствата пред киберсигурността изисква действия, които произтичат от следните стратегически приоритети: 

 постигане на устойчиво киберпространство;  намаляване на киберпрестъпността; 
 повишаване устойчивостта на комуникационните и информационните системи, подкрепящи отбраната и националните интереси в областта на сигурността; 
 стимулиране на изследванията и иновациите за разработване на промишлени и технологични ресурси, необходими за киберсигурността; 
 разгръщане на международното сътрудничество и взаимодействие.

 


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 301 на Министерския съвет от 02.04.2021 г.