Стратегически документи

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2023 – 2026 г.

Стратегическа цел № 1 Подобряване на функционирането на системите за вътрешен контрол в публичния сектор

Стратегическа цел № 2 Повишаване на ефективността на контрола в областта на обществените поръчки

Стратегическа цел № 3 Повишаване ефективността на вътрешния одит в публичния сектор

Стратегическа цел № 4 Активиране изграждането на одитни комитети в задължените организации по ЗВОПС и засилване на тяхната роля за повишаване ефективността на системите за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор

Стратегическа цел № 5 Повишаване ефективността на координацията между контролните органи

Стратегическа цел № 6 Усъвършенстване и повишаване на капацитета и запазване на ролята на дирекция МКВО като движеща сила на необходимите промени и подобряване на координацията със заинтересованите страни в процеса на усъвършенстване на системите за вътрешен контрол в публичния сектор


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № 993 на Министерския съвет от 08.12.2022 г.