Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г.

3.1.  Човешки ресурси

Специфична цел 1. Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на  учените, основано на високо ниво на научните изследвания.   Специфична цел 2. Повишаване на жизнения стандарт и на социалния статус на учените и  специалистите,  заети  в  научноизследователска  дейност,  посредством  осигуряване  на  адекватно и съобразено с постигнатите резултати заплащане, както и на добри условия  на труд.    Специфична  цел  3.  Повишаване  на  броя  на  учените  до  характерни  за  ЕС  нива  и  балансираното им разпределение по възраст, пол, научни области и региони.  

3.2. Инфраструктура 

Специфична  цел  4.  Развитие,  подържане  и  ефективно  използване  на  модерна  научна  инфраструктура,  балансирана  по  тематични  области  и  региони,  и  осигуряване  на  необходим достъп до европейска и международна научна инфраструктура.  

3.3. Баланс в научните изследвания

Специфична цел 5. Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по  количество и качество на международно видимата научна продукция.  

Специфична  цел  6.  Повишаване  на  количеството  и  качеството  на  научните  изследвания,  свързани с проблеми от регионално и национално значение.  

Специфична  цел  7.  Поощряване  на  приложните  научни  изследвания  и  фокусирането  им върху приоритетните области на ИСИС. 

Специфична цел 8. Стимулиране на частните инвестиции в науката.

3.4. Интеграция в Европейското изследователско пространство и международната  научна общност 

Специфична  цел  9.  Разширяване  на  участието  на  българската  научна  общност  в  европейското  изследователско  пространство  и  разширяване  на  международното  научно  сътрудничество.

3.5. Връзки на науката с други социални сфери

Специфична  цел  10.  Значително  интензифициране  на  връзките  на  науката  с  образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.  

---

Годишният доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища през 2022 г. е одобрен с Протоколно решение 56.1/ 06.12.2023 г.

---

Годишният доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища през 2021 г. е одобрен с Протоколно решение 51.2/ 30.11.2022 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 47 на Народното събрание от 07.06.2017 г.