Стратегически документи

Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2023-2025 г.

Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система („ДФГУДПС” или „фонда”) е документ, одобрен от управителния съвет на фонда на основание Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС). Времевият хоризонт на документа е периода 2023-2025 г. и акцентира върху управлението на паричния ресурс на фонда в средносрочен аспект.

Стратегията ще бъде актуализирана ежегодно в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, вследствие на законови промени, и ще бъде внасяна за разглеждане и приемане от Министерския съвет. Това позволява своевременното и адекватно предефиниране на част от целите и действията в хода на нейното изпълнение.

Функционалната същност на стратегията като цяло очертава намеренията при инвестиране на средствата на ДФГУДПС, както и дефинира инструментариума за тяхното реализиране. Публичното й оповестяване е предпоставка за провеждане на очертаната средносрочна политика по управление на ресурса по прозрачен и предвидим начин. Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда представлява последователно и структурирано описание на начина, по който се вземат решенията с оглед постигане на целите.

Средносрочната стратегия изпълнява две важни задачи. Първо, като налага ясна структура на самия процес на вземане на решения и гарантира, че управителният съвет на фонда разполага с необходимите анализи и информация, нужни за вземането на такива решения (вътрешно измерение). Второ, стратегията е средство за публичност на решенията относно инвестирането на ресурса пред обществеността (външно измерение).

От създаването на ДФГУДПС той е разглеждан като част от концепцията за развитие на пенсионната система. Съгласно ЗДФГУДПС във фонда се акумулират средства, които гарантират устойчивост на пенсионната система. Гарантирането на устойчивост на пенсионната система означава осигуряване на средства за пенсии в момент, когато актюерските разчети показват необходимост от допълнително финансиране. В тази връзка с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДФГУДПС е предвидено трансферирането на средства от фонда към бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за фонд „Пенсии“ да може да се извършва не по-рано от 10 години от влизането на закона в сила, т.е. не по-рано от 18.11.2018 г.

Конструктивно документът е структуриран в четири основни части.

Първата от тях разглежда текущото състояние на фонда и представлява преглед и анализ на извършеното до момента, в рамките на законовите разпоредби.

Във втората част е извършен анализ на възможностите за инвестиране на средствата на фонда.

Третата част дефинира рисковете, свързани с инвестирането на средствата на фонда, както и анализ на пазарните промени и тяхното измерение.

В четвъртата част е очертан инструментариумът, който ще бъде използван за инвестиране на средствата на фонда в периода 2023-2025 г. при минимизиране на потенциалните рискове.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 1047 на Министерския съвет от 21.12.2022 г.