Стратегически документи

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 – 2026 г.)

Националната програма представлява рамка за координация на действията на ангажираните страни в работата по превенция на насилието и злоупотребата с деца.

Целта на заложените мерки е:

  • намаляване на случаите на насилие и експлоатация над деца, както и събиране на унифицирани данни за тези случаи;
  • повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на децата и провеждане на политика на нулева толерантност към всички форми на насилие;
  • подобряване на координацията и системата на докладване между институциите и повишаване капацитетът на професионалистите, работещи с деца.

Изпълнението на Националната програма ще се реализира чрез двугодишни планове.


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Решение № № 51 от 23.01.2023 г на Министерския съвет от 26.01.2023 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА (2023-2024 г.)