Стратегически документи

Актуализирана Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата: 

  • Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
  • Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители; 
  • Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
  • Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

Продължителност на дейностите по програмата – 01.07.2022 – 30.06.2023 г.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 1050 на Министерския съвет от 21.12.2022 г.