Стратегически документи

Националната програма за изпълнение на младежки дейности, финансирани със средства по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

Ключова област 1. Младежки дейности и младежка работа

Програмата осигурява подкрепа за реализиране на инициативи на млади хора за повишаване на тяхната гражданска активност и участие в местното развитие чрез младежки дейности, включващи доброволчество, творчество и култура на местно, общинско и областно ниво. Тя предоставя подкрепа и за развитието на капацитета и повишаването на заетостта на младежките работници на местно, регионално и национално ниво, повишаване качеството на младежката работа и подобряване на свързаността на „общността на практикуващите“.

 

Ключова област 2. Младежки инициативи и кампании

Програмата осигурява подкрепа за организиране и провеждане на национални инициативи и кампании с участието на  млади хора, свързани с проблемни теми от изключителна важност за съвременното общество – превенции на рисковото поведение и различните форми на зависимости, опазване на околната среда, стимулиране на здравословния начин на живот, опазване и разпространяване на културно-историческото наследство, насочване на общественото мнение към решаване на злободневни проблеми и др.

 

Ключова област 3. Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места

Програмата предоставя подкрепа за активно включване на младежи от малки населени места чрез подобряване на достъпа им до младежки дейности, инициативи и услуги, включително чрез мобилна младежка работа за подкрепа на тяхното личностно развитие.

 

Ключова област 4. Подобряване на условията по младежката инфраструктура.

            Програмата предоставя подкрепа за подобряване на младежката инфраструктура (младежки домове, младежки пространства, младежки центрове, читалища, младежки зони и пр.) чрез дейности за подобряване на състоянието на средата за провеждане на младежки дейности.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 10 на Министерския съвет от 06.01.2023 г.