Стратегически документи

Националната стратегия за младежта (2021-2030)

Стратегически приоритети 2021-2030 г. са:

● Приоритет 1: Насърчаване на неформалното обучение;

● Приоритет 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs);

● Приоритет 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора;

● Приоритет 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб;

● Приоритет 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност;

● Приоритет 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот;

● Приоритет 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=42DEC9D8EE4CE8623F188E6D4773C7EC?idMat=185940


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Народното събрание от 31.01.2023 г.