Стратегически документи

Национална здравна стратегия 2030

Приоритет 1: Инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия живот

„Ние подкрепяме и пазим доброто здраве“

 Основен фокус на Приоритет 1 е адресирането на високите нива на рискови фактори, застрашаващи здравето на хората, като тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, небалансирано хранене и ниска двигателна активност, както и фактори, произтичащи от околната среда. С цел намаляване на преждевременната и предотвратимата смъртност ще бъдат търсени начини и средства за повишаване на ефективността на усилията за засилване на здравната промоция и превенция, включително за повишаването на здравната култура. Основната цел на приоритета е подобряване на здравните характеристики на населението и следователно опазването на човешкия капитал на страната ни.

Политики и области на въздействие:

 • Политика 1.1. Насърчаване на здравословния начин на живот
 • Политика 1.2. Развитие на среда, подкрепяща здравето през целия живот
 • Политика 1.3. Ефективен скрининг и превенция на хроничните незаразни болести
 • Политика 1.4. Превенция на инфекциозните болести и подобряване на имунизационния обхват

 

Приоритет 2: Инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората

„Ние гарантираме необходимите грижи, когато здравето се влоши“

Основен фокус на Приоритет 2 е трансформирането на здравната система от система, насочена основно към диагностика и лечение на болестите, към система, фокусирана върху превенцията, използваща най-ефективни методи за диагностика и комплексно лечение и осигуряваща приемственост на грижите близо до хората. Това означава, структурата и ресурсите на системата да се пренасочат и концентрират върху дейности с най-голям здравен ефект, съответни на потребностите на хората, при осигурен равнопоставен и лесен достъп и компетентни медицински специалисти. Всичко това ще бъде реализирано чрез осигуряване на устойчиво финансиране, базирано на постигнатите резултати.

 

Политики и области на въздействие:

 • Политика 2.1. Развитие на капацитета на извънболничната помощ
 • Политика 2.2. Преструктуриране и технологично развитие на болничната помощ
 • Политика 2.3. Развитие на капацитета за спешна помощ и реагиране при извънредни ситуации
 • Политика 2.4. Подобряване на достъпа до лекарствени продукти и медицински изделия
 • Политика 2.5. Развитие на електронното здравеопазване и дигитализация на здравната система
 • Политика 2.6. Култура за безопасност  в здравеопазването
 • Политика 2.7. По-добро планиране и мотивиране на работната сила в сектора на здравеопазването
 • Политика 2.8. Дългосрочен, устойчив и предвидим механизъм на финансиране, основан на здравни резултати

 

Приоритет № 3 Прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве

„Ние се фокусираме там, където лошото здраве сега нанася най-големи вреди“.

Основен фокус на Приоритет 3 са прицелни интервенции в специфични области на въздействие, свързани с най-актуалните и тежки предизвикателства, водещи до лошо здраве. В тези области допълнително следва да бъдат фокусирани усилия, които да надградят общите политики, посочени в Приоритет 1 и Приоритет 2 и да доведат до най-бърз и значим здравен ефект. Посочените области на въздействие са избрани на базата на направения анализ на здравния статус на население и спрямо тях ще бъде приложен специфичен интегриран подход чрез разработване на стратегически документи и реализиране на мерки и инвестиции, гарантиращи дългосрочни ползи и устойчивост.

Специфични политики и области на въздействие:

 • Политика 3.1. Подобряване на майчиното и детско здраве и на педиатричната грижа
 • Политика 3.2. Борба с рака и негово бреме
 • Политика 3.3. Подобряване на възможностите за лечение на мозъчно-съдовите болести
 • Политика 3.4. Развитие на донорството и трансплантациите
 • Политика 3.5. Подобряване на психичното здраве и психиатричната грижа
 • Политика 3.6. Остаряване в добро здраве и гериатрична грижа
 • Политика 3.7. Ограничаване на антимикробна резистентност


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 646 на Министерския съвет от 07.09.2022 г.