Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Хайредин (ПИРО) 2021-2027г.

ПИРО, или План за интегрирано развитие на община, представлява стратегически документ, чрез който община Хайредин заявява официално своите цели и приоритети за развитие в рамките на периода 2021-2027 г. Този план ще има пряко значение за подобряване облика и социално-икономическата функционалност на административната единица, както и общото благосъстояние на населението в Хайредин. В допълнение, ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди за подкрепа на потенциалите за развитие, като се изследват и възможностите за коопериране (съвместни проекти) със съседни общини.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 318 на Общинския съвет от 25.04.2023 г.