Стратегически документи

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Приоритети

В изпълнение на целите на настоящата държавна политиката през следващите години се определят следните основни приоритети:

- осигуряване на радиочестотен ресурс за изпълнение на решенията на Европейската Комисия, Европейския парламент и Съвета относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър;

- съблюдаване на политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър с оглед развитие на европейския единен цифров пазар. В тази връзка ще се извършва редовен преглед, както на действащите в Европейския съюз, така и на националните стратегически документи, законови и подзаконови нормативни актове в областта на планирането и разпределението на радиочестотния спектър;

- привеждане на националните документи по планирането и разпределението на радиочестотния спектър в съответствие с актовете на последната Световна конференция по радиосъобщения и решенията и препоръките на ЕСС;

- подготовка на Република България за участие в Световна конференция по радиосъобщения през 2023 г. (WRC-23);

- провеждането на целенасочени действия за създаване на условия за пълно използване за мобилни електронни съобщителни услуги на обхвати 700 MHz (радиочестотна лента 694-790 MHz) и 800 MHz (радиочестотна лента 790-862 MHz);

- планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с политиката в областта на радиочестотния спектър на ЕС и приеманите актове от МСД и СЕРТ.

 


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 343 на Министерския съвет от 04.05.2023 г.