Стратегически документи

Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород

Националната Пътна карта е разработена в съответствие с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, приоритетите на Европейската комисия (ЕК) за периода 2019- 2024 г.: Европейският зелен пакт и плановете за неговото изпълнение, Пакетът „Подготвени за цел 55“ („Fit for 55”), REPower EU, Програмата за стратегически научни изследвания и иновации (SRIA) 6 , Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕК „Хоризонт Европа”, Стратегията за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа 7 , както и подписаното от България Парижко споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2 градуса по Целзий до 2050 г. в сравнение с периода преди индустриализацията, които поставят България като държава-член на ЕС на пътя към климатична неутралност с хоризонт до 2050 г. Настоящият документ е разработен и в съответствие с Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 2030) 8 , Дългосрочната стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България, Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България/ИПЕК (предстояща актуализация м. юни 2023 г.), Стратегията за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г., Стратегическата визия за електроенергийния сектор на Република България 2023-2053 г., Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. 9 , и ще съдейства за изпълнение на стратегически реформи и инвестиции, заложени в НПВУ и реализирането на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) и други програми в рамките в изпълнение на Споразумението за партньорство.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 18 на Министерския съвет от 26.04.2023 г.