Стратегически документи

Национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

Националните програми за развитие на образованието се изпълняват със средства от държавния бюджет съгласно чл. 280, ал. 3, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование. Чрез разходите, които са включени за изпълнението им, се реализират национални мерки и дейности, чиито цели не могат да бъдат постигнати в желаната степен, ако се финансират в рамките на средствата по стандарти за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.     

Националните програми (НП) за 2023 г. са разработени в съответствие с приоритетните области и заложените цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

С изпълнението на НП за развитие на образованието през 2023 година се очаква да бъдат подпомогнати основните образователни политики, реализирани от Министерството на образованието и науката, включително политиките за утвърждаване приобщаващия характер на образованието; повишаване на обхвата и качеството в предучилищното и училищното образование, намаляване дела на преждевременно напусналите училище и подобряване на образователните резултати; достъпа до образование на всички деца и ученици с фокус към уязвимите групи; утвърждаване на компетентностния подход, на иновациите във всички аспекти на образователния процес; придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот. Специален фокус е развитието на личностния потенциал на децата и учениците, откриването и развитието на заложбите и талантите им чрез разнообразни педагогически форми и дейности по интереси. Акцент е и разширяването на професионалното образование и обучение, модернизирането на училищната инфраструктура и на образователната среда като цяло, осигуряването на условия за квалификация на педагогическите специалисти и подкрепа на новоназначени учители.

Срокът за изпълнение на националните програми е различен с оглед спецификата на всяка една от тях, като същият е посочен във всяка една програма.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 408 на Министерския съвет от 31.05.2023 г.